Tisk

Intenzívní 5 denní kurz základů -podvojného účetnictví podnikatelů - již pořádáme třetí běh úspěšného kurzu

Datum zahájení:
15. říjen 2018, 08:30
Datum ukončení:
23. říjen 2018, 14:00
Kód:
VS: 10618

Popis

 

Vážení,

po velmi úspěšných 2 kurzech v roce 2016  a 2017 si dovolujeme Vás pozvat na další běh kurzu.

 

I. Úvod(definice účetnictví, předmět účetnictví a jeho funkce, základní principy a zásady účetnictví, členění účetnictví, účetní soustavy, rozsah vedení účetnictví, formy účetnictví)

II. Právní úprava účetnictví v ČR(legislativní schéma účetnictví a jeho vývoj do dnešní podoby, struktura zákona o účetnictví a výklad vybraných ustanovení, struktura prováděcích vyhlášky k zákonu o účetnictví, České účetní standardy)

III. Základy podvojného účetnictví(metoda účetnictví jako zachycování ekonomických jevů, účetní doklady a jejich náležitosti, účetní zápisy a účetní knihy, základní pojmy podvojného účetnictví – aktiva, pasiva, bilanční princip, rozvaha, pohyby rozvahových položek a jejich zachycování, účty, podvojné účtování, souvztažnost, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, podrozvahové účty, závěrkové účty, schéma fungování podvojného účetnictví)

IV. Dlouhodobý majetek – účtová třída 0xx(právní úprava, vymezení dlouhodobého majetku a jeho oceňování, odpisy, technické zhodnocení, opravy a údržba, dotace na pořízení dlouhodobého majetku, inventarizace, dočasné       a trvalé snížení hodnoty, problematika souborů majetku, zmařené investice, základní schéma účtování o dlouhodobém majetku)

V. Zásoby – účtová třída 1xx(právní úprava, vymezení a oceňování zásob, způsob A a způsob B účtování zásob, základní okruh účtování zásob nakupovaných, základní okruh účtování zásob vytvořených vlastní činností)

V. Krátkodobý finanční majetek a úvěry – účtová třída 2xx(účtování peněžních operací, účtování cenin, účtování o krátkodobých úvěrech  a finančních výpomocích)

VI. Zúčtovací vztahy – účtová třída 3xx a 4xx(účtování pohledávek    a závazků, účtování vztahů k zaměstnancům, účtování vztahů ke státu                a zdravotním pojišťovnám, zúčtování dotací, odhadované pohledávky                 a závazky)

VII. Kapitálové účty – účtová třída 4xx (vymezení kapitálových účtů    a účtování na těchto účtech – základní kapitál, kapitálové fondy, oceňovací rozdíly, fondy ze zisku, výsledek hospodaření)

VIII. Náklady a výnosy – účtová třída 5xx a 6xx(účtování nákladů     a výnosů a jejich časové rozlišování)

IX. Účetní uzávěrka a účetní závěrka(teorie účetní závěrky, přípravné práce před účetní uzávěrkou, fáze účetní uzávěrky, účetní uzávěrka – využití závěrkových účtů, účetní závěrka – právní rámec, závěrkové výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

 

Přednáší:       Ing. Vilém JURÁNEK auditor, lektor

    Termín:            15.října 2018 / pondělí /  

                           16.října2018 /úterý/

                           17.října 2018 /středa/ 

                           22.října 2018 /pondělí/

                           23.října 2018 /úterý/

                        vždy od 8.30 hod.  ( 8.00 prezence)

 

  Místo:      Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

  Cena:      9000,-Kč / vč.DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci kurzu zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na kurz přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974             DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 

 


Zarezervovat kurz: Intenzívní 5 denní kurz základů -podvojného účetnictví podnikatelů - již pořádáme třetí běh úspěšného kurzu

Zde se můžete přihlásit na seminář. Můžete se buď nejprve registrovat (DOPORUČUJEME) anebo se registrovat nemusíte a můžete rovnou přistoupit k vyplnění přihlašovacího formuláře. Záleží na Vás.

Cena za jednotku

Informace o účastníkovi

Fakturační adresa

Potvrzuji svůj souhlas se všeobecnými podmínkami. *

* Vyžadováno

Kategorie

Přiřazené tagy